Roční kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty

Chtěli bychom poděkovat všem studentům, kteří se účastní našich kurzů a soutěží. Přejeme Vám štěstí, zdraví a prosperitu ve všech sférách života v Novém roce 2021. Zimní prázdniny začínají 21. prosince a trvají do 8. ledna. Výuka bude obnovena 11. ledna.

Roční kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty

Pořádáme ve spolupráci s renomovanými českými státními univerzitami. Kurz obsahuje obvykle 550 až 760 vyučovacích hodin a je navržen s ohledem na skutečnost, že jeho absolventi se budou účastnit přijímacího pohovoru na některé vysoké škole nebo univerzitě v ČR

  • Trvání: 1 ROK
  • ID: ČJ 231
  • Category: Čeština
  • Address: V Hájích 385/12, Háje, 149 00 Praha-Praha 11, Česko
  • Hodin: 760

✦ obecné

Roční kurzy českého jazyka pořádáme ve svém sídle a obsahují obvykle 550 až 760 výukových hodin, podle rozvrhu konkrétního kurzu. V praxi je to tedy přibližně 4-5 výukových hodin denně. Kurzy jsou navrženy s ohledem na skutečnost, že jejich absolventi se budou účastnit přijímacího pohovoru na některé ze státních univerzit nebo soukromých vysokých škol v ČR. Z tohoto pohovoru musí být jasné, že student je schopen účastnit se přednášek v českém jazyce, chápat učivo a tím i zvládat studium. obsah 1) kurz českého jazyka 2) účast na poznávacích akcích 3) certifikovaná závěrečná zkouška

✦ část první - Kurz českého jazyka

Roční kurz obsahuje 550-760 výukových hodin. Výuka probíhá výhradně v učebnách Českého univerzitního institutu a to každý všední den. Maximální přípustný počet studentů je 10 - 15 na učebnu. Ve volném čase od 13.30 do 19.00 hod. jsou Českým univerzitním institutem organizovány další drobné akce na podporu výuky, např. sledování české televize s výkladem nejasností v praxi a podobně. Celý program je ukončen závěrečnou zkouškou úrovně znalostí českého jazyka podle Společného evropského referenčního rámce.

lektoři

Kurzy vedou naši lektoři, kteří mají s výukou cizinců českému jazyku bohaté zkušenosti. Proto i kvalita těchto kurzů je na vysoké úrovni.

✦ část druhá - Účast na poznávacích akcích

Při ročním kurzu českého jazyka se studenti zúčastní standardního programu akcí Českého univerzitního institutu, který je zaměřen zejména na dějiny a historii české země. Přehled připravovaných akcí je uveden zde.

✦ část třetí - Závěrečná zkouška

Na závěr ročního kurzu vykoná každý student povinně zkoušku úrovně znalosti českého jazyka a obdrží certifikát s vyznačenou kategorií příslušící výsledku svých závěrečných testů. Hodnocení proběhne v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (SERR/CEFR), který zaručuje objektivní a ucelené hodnocení jak v rámci Evropské unie, tak dnes již i mimo ni. Hodnocení dle tohoto dokumentu Rady Evropy umožňuje porovnání znalostí studentů právě ve znalosti cizího jazyka. Hodnotí se zejména schopnost studenta porozumět při poslechu, schopnost konverzovat, schopnost číst a kvalita písemného projevu.

✦ závěr

Roční kurzy se řadí k nejobsáhlejším kurzům českého jazyka pro zahraniční studenty v ČR a všechny roční kurzy probíhající v České republice jsou si velmi podobné. Pokud jde o rozdíly kvality těchto kurzů v ČR, obecně se od sebe vzájemně příliš neliší.