84DENNÍ POZNÁVACÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA

O kurzu

84DENNÍ POZNÁVACÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

✦obecné

84._denní poznávací kurz českého jazyka zahajujeme xx.xx.xxxx a bude probíhat do xx.xx.xxxx. Kurz je rozdělen do tří částí na část vzdělávací, konverzačně-poznávací a certifikace. Slavnostní zahájení kurzu se bude konat v sobotu xx.xx.xxxx v 10.30 hod. v sídle Českého univerzitního institutu (z důvodu obvyklých pozdních nástupů studentů). Příprava na kurz však začíná běžet vždy následující den ráno po příjezdu každého jednotlivého studenta. Součást poznávacího kurzu tvoří zejména neakreditovaný kurz, který je koncipován tak, aby v průběhu výuky měl student reálnou možnost získat úroveň znalosti českého jazyka v rozmezí kategorií A1 až A2.

✦obsah :

1) kurz českého jazyka

2) účast na poznávacích akcích

3) certifikovaná závěrečná zkouška

✦část první – Kurz českého jazyka

Doba trvání certifikovaného kurzu je 12 týdnů, tedy 144 výukových hodin v učebnách a zbývajících 44 hodin každodenní konverzace výhradně v českém jazyce a to převážně soubor výletů po kulturních, historických památkách České republiky, přírodních rezervacích České republiky a v neposlední řadě prohlídek muzeí a exkurzí v podnicích atd. Součástí tohoto kurzu je účast studentů na sportovních akcích pořádaných Českým univerzitním institutem v aktuálním období. (viz dále). Výuka probíhá výhradně v učebnách Českého univerzitního institutu dle rozvrhů všech probíhajících kurzů a to každý všední den. Celý poznávací kurz je ukončen certifikovanou závěrečnou zkouškou úrovně znalostí českého jazyka. Kategorie úrovní znalostí cizích jazyků podle kterých Český univerzitní institut certifikuje jsou jasně a přesně definovány Společným evropským referenčním rámcem(SERR/CEFR).

rozvrh

1.hodina 8.55 – 9.40 hod. nebo ———————

2.hodina 10.00 – 10.45 hod. nebo —————–

3.hodina 10.55 – 11.40 hod. nebo ——————–

oběd 11.40 – 12.45 hod. nebo ——————-

4.hodina 12.45 – 13.30 hod. nebo

Rozvrh nelze měnit ani upravovat!

Maximální přípustný počet studentů je 5-8 na učebnu.

Ve volném čase jsou Českým univerzitním institutem organizovány další drobné akce na podporu výuky např. sledování české televize s výkladem nejasností v praxi.

lektoři

Lektoři Českého univerzitního institutu jsou, výhradně rodilí mluvčí vybraní ve vyhlášených výběrových řízeních s ohledem na jejich vzdělání, ale hlavním kritériem pro přijetí jsou doložené zkušenosti s výukou cizinců českému jazyku. Vedoucím kurzů pro rok 2014/2015 byl jmenován pan Bc. Jakub Seiner, který svou opravdu bohatou praxí s výukou českého jazyka cizinců začínal jako dobrovolník na Karlově univerzitě ještě při svém bakalářském studiu. Pan Bc. Seiner se rovněž podílel na výuce českého jazyka cizinců(žáků středních škol) při Českém univerzitním institutu ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis na zavádění nových „vývojových“ učebnic pro studenty z rusky hovořících zemí před uvedením na český trh. Jeho zkušenosti s výukou českého jazyka cizinců jsou velmi rozsáhlé a zahrnují praxi ve výuce českého jazyka pro anglicky, německy, francouzsky, polsky, rusky, albánsky, arabsky, vietnamsky a dokonce i čínsky hovořící studenty.

✦část druhá – Účast na poznávacích akcích

Výklad na připravených akcích Českým univerzitním institutem probíhá výhradně v českém jazyce. Program pro studenty účastnící se tohoto vzdělávacího programu je obohacen o další poznávací akce zaměřené zejména na, historii, tradice a vývoj české země.

přehled připravovaných akcí:

Hora Říp, Keltská vesnice Botanikus, Vyšehrad, Náprstkovo muzeum, Bitva o zbořený Kostelec, Karlštejn, Středověké Dětenice, Hluboká, Pražský hrad, Židovský hřbitov, Jubilejní synagoga, Památník Terezín, Památník Lidice, Armádní muzeum Žižkov, Muzeum policie, Národní muzeum, Technické muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, Národní divadlo, a mnohé další.

✦část třetí – Závěrečná zkouška

Na závěr vzdělávacího programu vykoná každý student povinně zkoušku úrovně znalosti českého jazyka a obdrží certifikát Českého univerzitního institutu s vyznačenou kategorií příslušící výsledku svých závěrečných testů. Hodnocení proběhne v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (SERR/CEFR), který zaručuje objektivní a ucelené hodnocení jak v rámci Evropské unie, tak dnes již i mimo ni. Hodnocení dle tohoto dokumentu Rady Evropy umožňuje porovnání znalostí studentů ve znalosti cizího jazyka. Hodnotí se zejména schopnost studenta porozumět při poslechu, schopnost konverzovat, schopnost číst a kvalita písemného projevu.

✦závěr

Tento vzdělávací program byl vytvořen pro značný zájem o poznání České republiky a její historie od hory Říp po současnost. Jak nejlépe poznáte cizí zemi? Samozřejmě, že v prostředí této země a v jazyce místních obyvatel, tedy v jazyce českém.

✦ Slovo předsedy správní rady

Jedním z hlavních cílů Českého univerzitního institutu je pomáhat zdarma při integraci zahraničních studentů do českého školství. Proto se podílíme na pořádání kurzů českého jazyka se svými partnery a za tuto pomoc je nám přiznáno privilegium disponovat dle našeho uvážení s neobsazenými místy na těchto kurzech. Uvolněná místa následně poskytujeme zdarma dětem cizinců nebo i rodičům samým, tedy zejména všem azylantům, migrantům, běžencům, příslušníkům národnostních menšin či etnik, kteří pro svůj pobyt v České republice účast na takovém kurzu potřebují.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „84DENNÍ POZNÁVACÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA“

fourteen + six =