6.timěsíční vzdělávací program – Země česká a český jazyk

O kurzu

✦obecné

Vzdělávací program „Země česká a český jazyk“ zahajujeme 10.02.2022 a bude probíhat do 31.08.2022. Je rozdělen do tří částí část vzdělávací, konverzačně-poznávací a certifikaci. Součást vzdělávacího programu tvoří zejména neakreditovaný kurz, který je koncipován tak, aby v průběhu výuky měl student reálnou možnost získat úroveň znalosti českého jazyka v rozmezí kategorií B1 až B2. Právě pro tuto svou náročnost je kurz tvořen tomu odpovídajícím počtem vyučovacích hodin, jedině tak mají studenti reálnou šanci takové úrovně dosáhnout. Jazykový kurz Českého univerzitního institutu je ve všech směrech naprosto kompatibilní s kurzem semestrovým (vysokoškolským), jak je na první pohled vidět i podle počtu vyučovacích hodin, nebo jej naopak převyšuje v oblasti konverzace, znalostí historie, vývoje a poznání České republiky.

✦obsah :

1) kurz českého jazyka

2) účast na poznávacích akcích

3) certifikovaná závěrečná zkouška

✦část první – Kurz českého jazyka

Doba trvání certifikovaného kurzu je 29 týdnů, z toho prvních 21 týdnů tedy 420 výukových hodin v učebnách a zbývajících 8 týdnů každodenní konverzace výhradně v českém jazyce a to převážně během programu poznávacích akcí, tedy prohlídek historických památek a exkurzí(viz dále). Výuka bude probíhat výhradně v učebnách Českého univerzitního institutu dle rozvrhů všech probíhajících kurzů a to každý všední den. Celý program je ukončen certifikovanou závěrečnou zkouškou úrovně znalostí českého jazyka. Kategorie úrovní znalostí cizích jazyků podle kterých Český univerzitní institut certifikuje jsou jasně a přesně definovány Společným evropským referenčním rámcem (SERR/CEFR).

rozvrh

1.hodina 12.55- 13.40

2.hodina 14.00-14.45

3.hodina 14.55-15.40

4.hodina 15.45-16.30

Rozvrh nelze měnit ani upravovat!

Maximální přípustný počet studentů je 7-10 na učebnu z důvodu kvality výuky v tomto kurzu.

Ve volném čase od 08.30 do 12.00 hod. jsou Českým univerzitním institutem organizovány další drobné akce na podporu výuky např. sledování české televize s výkladem nejasností v praxi.

Z důvodu náročné koncepce programu je i většina poznávacích akcí plánována především do druhé poloviny tohoto programu nebo na jeho závěr.

lektoři

Z důvodu nastavené vysoké kvality výuky jsou lektoři Českého univerzitního institutu velmi pečlivě vybíráni. Jsou to výhradně rodilí mluvčí vybraní ve vyhlášených výběrových řízeních s ohledem na jejich vzdělání, ale hlavním kritériem pro přijetí jsou doložené zkušenosti s výukou cizinců českému jazyku. Vedoucím kurzů pro rok 2014/2015 byl jmenován pan Bc. Jakub Seiner, který svou opravdu bohatou praxí s výukou českého jazyka cizinců začínal jako dobrovolník na Karlově univerzitě ještě při svém bakalářském studiu. Pan Bc. Seiner se rovněž podílel na výuce českého jazyka cizinců_(žáků středních škol) při Českém univerzitním institutu ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis na zavádění nových „vývojových“ učebnic pro studenty z rusky hovořících zemí před uvedením na český trh. Jeho zkušenosti s výukou českého jazyka cizinců jsou velmi rozsáhlé a k zahrnují praxi ve výuce českého jazyka pro anglicky, německy, francouzsky, polsky, rusky, albánsky, arabsky, vietnamsky a dokonce i čínsky hovořící studenty.

✦část druhá – Účast na poznávacích akcích

Je třeba připomenout, že, jak bylo již uvedeno výše, je většina poznávacích akcí připravena pokud možno právě až k závěru celého vzdělávacího programu. Důvodem je, že výklad na akcích připravených Českým univerzitním institutem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

Program tedy v základu kopíruje standardní program akcí Českého univerzitního institutu a je navíc doplněn o další aktivity nad rámec tohoto programu.

Program pro studenty účastnící se tohoto vzdělávacího programu je tedy obohacen o další poznávací akce zaměřené zejména na, historii, tradice a vývoj české země.

přehled připravovaných akcí:

Hora Říp, Keltská vesnice Botanicus, Vyšehrad, Náprstkovo muzeum, Bitva o zbořený Kostelec, Karlštejn, Středověké Dětenice, Hluboká, Pražský hrad, Židovský hřbitov, Jubilejní synagoga, Památník Terezín, Památník Lidice, Armádní muzeum Žižkov, Muzeum policie, Národní muzeum, Technické muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, Národní divadlo, a mnohé další.

Akce navíc jsou voleny tak aby doplnily standardní program a v rámci možností tím umožnily chronologický ucelený průřez dějinami české země.

✦část třetí – Závěrečná zkouška

Na závěr vzdělávacího programu vykoná každý student povinně zkoušku úrovně znalosti českého jazyka a obdrží certifikát Českého univerzitního institutu s vyznačenou kategorií příslušící výsledku svých závěrečných testů. Hodnocení proběhne v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (SERR/CEFR), který zaručuje objektivní a ucelené hodnocení jak v rámci Evropské unie, tak dnes již i mimo ni. Hodnocení dle tohoto dokumentu Rady Evropy umožňuje porovnání znalostí studentů ve znalosti cizího jazyka. Hodnotí se zejména schopnost studenta porozumět při poslechu, schopnost konverzovat, schopnost číst a kvalita písemného projevu.

✦závěr

Tento vzdělávací program byl vytvořen pro značný zájem o poznání České republiky a její historie od hory Říp po současnost. Jak nejlépe poznáte cizí zemi? Samozřejmě, že v prostředí této země a v jazyce místních obyvatel, tedy v jazyce českém.

✦ Slovo předsedy správní rady

Jedním z hlavních cílů Českého univerzitního institutu je pomáhat zdarma při integraci zahraničních studentů do českého školství. Proto se podílíme na pořádání kurzů českého jazyka se svými partnery a za tuto pomoc je nám přiznáno privilegium disponovat dle našeho uvážení s neobsazenými místy na těchto kurzech. Uvolněná místa následně poskytujeme zdarma dětem cizinců nebo i rodičům samým, tedy zejména všem azylantům, migrantům, běžencům, příslušníkům národnostních menšin či etnik, kteří pro svůj pobyt v České republice účast na takovém kurzu potřebují.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „6.timěsíční vzdělávací program – Země česká a český jazyk“

12 + 4 =